Odszkodowanie za wypadek motocyklowy

Statystyki kolizji i wypadków z udziałem motocyklistów na całym świecie nie należą w do najniższych. Do tego dochodzą i inne szkody na mieniu, o które niestety nie tak znowu trudno w naszym kraju.

Uszkodzenia motocyklu w wyniku konkretnego działania danej osoby

Kroki, jakie należy podjąć w celu likwidacji szkód są praktycznie takie same, jak w przypadku zdarzenia z udziałem samochodów.

Przykład 1.
Pan Jan jadąc z dozwoloną prędkością na motocyklu mając pierwszeństwo przejazdu,, wjechał na skrzyżowanie. Niestety równocześnie wymuszając pierwszeństwo, przeciął mu tor jazdy fiat Seicento kierowany przez pana Grzegorza. Wykonując manewr w celu uniknięcia zderzenia, pan Jan rozbił swoją maszynę, samemu nie odnosząc żadnych obrażeń. Pan Grzegorz bez żadnych zbędnych uwag, przyjął winę na siebie.

W tym wypadku wystarczy pisemne oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego dla ubiegania się odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) sprawcy. Co powinno takie pismo zawierać?
Dla każdej ze stron:
– imię i nazwisko, nr dok. tożsamości, prawa jazdy, adres, telefon kontaktowy
– rodzaj, marka, typ i numer rejestracyjny pojazdu
– nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy wraz z datą jej ważności,

Ponadto należy określić datę, miejsce i godzinę zdarzenia, zamieścić zwięzły opis przebiegu zdarzenia (można dodać mapkę sytuacyjną), oczywiście wraz ze wskazaniem winnego. Jeśli byli pasażerowie, również powinno się ich wymienić z imienia i nazwiska oraz dane kontaktowe. Podobnie należy postąpić w przypadki innych świadków zdarzenia. Należy też opisać uszkodzenia pojazdu sprawcy, jak i poszkodowanego (można dodatkowo przedstawić na schemacie miejsca zauważonych uszkodzeń). Nie może zabraknąć podpisów stron z oświadczeniem o winie sprawcy. Każda ze stron powinna mieć zgodny egzemplarz sporządzonego protokołu (oświadczenia).

W razie niemożności ustalenia winnego lub innych nieporozumień, czy też szkód na zdrowiu należy wezwać policję i wedle potrzeb pogotowie. Funkcjonariusz sporządzi wtedy notatkę służbową ze zdarzenia. Taka notatka jest trudnym do podważenia argumentem w postępowaniu przed ubezpieczycielem. Jeśli nie otrzymaliśmy odpisu notatki na miejscu, powinniśmy go otrzymać na posterunku z którego pochodzi dany funkcjonariusz.

W razie oporów co do uznania swoje winy przez sprawcę zdarzenia (w grę wchodzi szok przybierający różne postaci, jak i zwykłe cwaniactwo), często wystarczy stanowcze poinformowanie tej osoby co do samej możliwości wezwania Policji. Sprawca licząc się z dodatkowymi kosztami związanymi z mandatem może przez to przejawiać większą wolę współpracy. Zazwyczaj nie warto iść na ugodę, „załatwiać” coś poza ubezpieczeniem, a już na pewno nie należy nic ustalać opierając się na ustnych deklaracjach sprawcy.

Mając potrzebną dokumentację zdarzenia, zgłaszamy się do ubezpieczyciela sprawcy, ustalając formę rozliczenia, miejsce naprawy i sposób kontaktu z likwidatorem szkody.

Nieznany sprawca i sprawca domniemany

Przykład 2.
Dopiero po przyjeździe do domu pan Stefan zauważył brak tylnej lampy w swoim motorze. Nie mogąc dojść kiedy i gdzie ją utracił, postanowił zgłosić szkodę z ubezpieczenia AC, bowiem lampa ta, będąc częścią oryginalną z limitowanej edycji producenta, przedstawiała znaczną wartość.

W razie uszkodzenia motocyklu przez niemożliwego do ustalenia sprawcę (wandalizm, kolizja, kradzież części) możemy dochodzić naprawienia uszkodzeń z ubezpieczenia AC. Z tego ubezpieczenia szkodę powinno zgłaszać się jak najszybciej w stosunku do zdarzenia ją powodującego. Przy drobnych uszkodzeniach (np. rysa na lakierze), należy skalkulować opłacalność zgłaszania szkody z AC, bowiem jednym z istotniejszych czynników wpływających na wysokość składki ubezpieczenia jest ilość zgłaszanych szkód w poprzednim okresie obowiązywania umowy. Lata „bezszkodowe” u większości towarzystw ubezpieczeniowych znacząco potrafią obniżyć koszta ubezpieczenia.

Warto również sprawdzić, czy polisa AC obejmuje szkody wynikłe z danego zdarzenia, które chcemy zgłosić. Zakres ochrony powinien być dokładnie określony w umowie ubezpieczenia (często nie znajduje się na samej karcie polisy). Wykupiona polisa AC może obejmować działanie siły wyższej (pożar, powódź), ale nie ubezpieczać na wypadek kradzieży całego motocyklu, co jest często dodatkową opcją w samym AC. Dlatego warto wczytać się w zakres ubezpieczenia zanim podpisze się umowę!

Przykład 3.
Pani Krystyna zaparkowała motor przed lokalnym urzędem skarbowym. Gdy po godzinie wyszła z budynku, zauważyła, że jej motocykl został przewrócony na bok, łamiąc przy tym lusterko, wyginając błotnik i powodując rysy oraz wgniecenia w baku. Sprawcą był prawdopodobnie ktoś manewrujący na sąsiadującym miejscu parkingowym albo znudzony przechodzień. Pani Krystyna zatrzymała przejeżdżający patrol straży miejskiej, po czym poinformowała funkcjonariuszy o zdarzeniu.

Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo ustalenia sprawcy, należy zgłosić zdarzenie Policji lub Straży Miejskiej. Za szkody spowodowane np. przez dzieci grające w piłkę odpowiadają materialnie ich rodzice, a właściciele za te spowodowane przez należące do nich zwierzęta. Dlatego w razie bezskuteczności skargi zgłoszonej przez poszkodowanego bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej, warto zgłosić się do odpowiednich służb o pomoc, bowiem nawet najlepsze stosunki międzysąsiedzkie, czy uprzejmość kończą się, gdy w grę wchodzą pieniądze. Gdy do zdarzenia doszło na strzeżonym parkingu, można dochodzić roszczenia do pokrycia kosztów naprawy od zarządcy tegoż parkingu lub domagać się od niego ustalenia sprawcy. Tu również warto zgłosić to odpowiednim służbom, by chociażby sporządziły stosowna notatkę.

Po odszkodowanie z racji szkody powstałej z powodu np. dziury w drodze, należy udać się do zarządcy drogi. Również i tu warto wezwać Policję, by w oparciu o służbową notatkę wzmocnić siłę argumentacji w dochodzeniu odszkodowania z polisy OC. Jednak gdy znacząco przekroczyliśmy przepisy, ignorując ograniczenia prędkości i znaki ostrzegawcze, oprócz mandatu, należy liczyć się z odmową uznania naszego roszczenia przez zarządcę drogi, jak i pewną przegraną w sądzie, gdyby tam próbować dochodzić odszkodowania. Podobnie powinno wyglądać nasze postępowania z powodu kontaktu z dzikim zwierzęciem. Jeśli nie było odpowiedniego oznakowania, istnieje duża szansa na pokrycie szkód ze strony OC zarządcy drogi lub nadleśnictwa. W przypadku nie likwidowania szkody tą drogą, pozostaje naprawa w ramach ubezpieczenia AC.

Obrażenia ciała motocyklisty a OC

Jeśli doznaliśmy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, mamy kilka możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

Obrażenia głowy, urazy kręgosłupa, czy uszkodzenia kończyn należą do najczęstszych urazów. Nieraz zdarza się, że skutki wypadku, czy kolizji, dają o sobie znać po pewnym czasie, szczególnie jeśli chodzi o obrażenia wewnętrzne. Zwrot kosztów leczenia, o ile nie jest ono refundowane przez NFZ, również należy do obowiązku Ubezpieczyciela. Jeśli poszkodowany poniósł z tytułu leczenia dodatkowe koszta, należy zachować paragony i faktury, w celu wystosowania roszczenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy o dalsze pokrycie szkody z jego polisy OC. Nawet, jeśli już zostało wypłacone odszkodowanie w celu pokrycia kosztów naprawy motocyklu, należy wystąpić z roszczeniem co do szkody na osobie, o ile udowodnimy związek przyczynowy między szkodą na zdrowiu a wypadkiem. Oprócz notatki policyjnej i wspomnianych rachunków, przydatne będą tu dokumenty z pogotowia związane bezpośrednio ze zdarzeniem, jak i dokumentacja hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji.

Jeśli uszkodzenia ciała poszkodowanego motocyklisty są znaczne, a hospitalizacja i rehabilitacja trwa długo, znacznie wpływając na jego status materialny i rodziny, może on ponadto żądać zadośćuczynienia niezależnie od już wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia. Zazwyczaj przyjmuje on drogę postępowania sądowego racji oporu do wypłacania przez ubezpieczycieli adekwatnych sum pieniężnych. Jest to roszczenie głównie związane z pogorszeniem sytuacji materialnej, utraceniem zdolności zarobkowania, czy też jej ograniczeniem. W razie śmierci motocyklisty z powództwem mogą występować osoby najbliższe, które z tego tytułu poniosły szkodę. Z roszczeniem analogicznym do kierującego motocyklem mogą też występować jego pasażerowie.

Przykład 4.
Motocyklista pan Włodzimierz zginął na miejscu zderzenia z samochodem, który zajechał mu drogę przy manewrze wyprzedzania innego auta. Policja jednoznacznie stwierdziła winę kierującego samochodem. Rodzina pana Włodzimierza otrzymała odszkodowanie za szkodę całkowitą na motorze (poszedł do kasacji) oraz odszkodowanie za śmierć od ubezpieczyciela sprawcy. Małżonka zmarłego, będąc na utrzymaniu męża wraz z trójką uczących się dzieci, po rozprawie sądowej otrzymała o wiele większe odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Ucieczka sprawcy

Co w przypadku, gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i jest niemożliwy do wykrycia? W takim przypadku można otrzymać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warunkiem uzyskania odszkodowania, oprócz oczywiście szkód na osobach (utrata zdrowia, życia), jest umorzenie przez prokuratora postępowania w sprawie z powodu nie wykrycia sprawcy. Tą drogą nie uzyska się niestety odszkodowania co do szkód na motocyklu. W takim przypadku naprawy można tylko dokonać ew. z AC.

Jeśli do wypadku doszło w drodze z lub do pracy, należy ten fakt również zgłosić pracodawcy, podobnie należy postąpić, gdy do wypadku doszło w ramach pracy, należy zgłosić wypadek w pracy celu uzyskania odpowiednich świadczeń. Warto jeszcze pamiętać, że jeżeli jazda na motorze odbywała się w ramach pracy, przysługuje nam również świadczenie pieniężne z polisy NNW pracodawcy.

Obrażenia ciała motocyklisty a NNW

W pakiecie ubezpieczeń związanych z motocyklem (zwykle OC plus AC) są również oferowane dodatkowe ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Zazwyczaj obejmuje ono tylko kierującego motocyklem, pomijając pasażerów. Niezależnie od tego, czy ubezpieczony NNW motocyklista był sprawcą, czy poszkodowanym w wypadku, w razie obrażeń ciała lub śmierci w wyniku wypadku, przysługuje niezależne od innych odszkodowań (z OC sprawcy) świadczenie w wysokości gwarantowanej umową. Warto również sprawdzić, czy poszkodowany motocyklista nie posiada innego ubezpieczenia NNW (np. w banku), które obejmuje szkody na zdrowiu, czy zgon związane z wypadkiem, bowiem można otrzymać kilka świadczeń z różnych ubezpieczeń NNW, które akurat obejmują ochroną następstwa jednego wypadku.

Przykład 5.
Kierujący motocyklem z powodu defektu hamulców wylądował w przydrożnym rowie. Naprawę motoru pokrył z AC. Otrzymał ponadto z tytułu NNW kierującego odszkodowanie i zwrot kosztów leczenia.

Autor: Dominik Michalski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *