Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń z racji swojej pozycji w obrocie gospodarczym są wyjątkowo trudnym przeciwnikiem, tak więc napisanie odwołania od decyzji odmownej bądź też od decyzji przyznającej odszkodowanie w niezadowalającej wysokości wymaga starannego przygotowania i rozległej wiedzy.

Na początek warto pamiętać, że co do zasady świadczeń od zakładu ubezpieczeń można dochodzić przez co najmniej trzy lata, a w przypadku popełnienia występku lub zbrodni nawet przez lat dwadzieścia. Mówiąc prościej, jeśli szkoda powstała w wyniku kolizji termin jest trzy letni, natomiast, jeśli w wyniku wypadku tj. zdarzenia, w którym ktoś odniósł obrażenia ciała, termin przedawnienia zazwyczaj wynosi dwadzieścia lat. Nie należy się zatem martwić terminami podawanymi w korespondencji przez zakład ubezpieczeń, gdzie podawane są zazwyczaj terminy czternasto- lub trzydziestodniowe. Są to terminy nieprawdziwe i wprowadzające poszkodowanego w błąd. Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia liczony jest od chwili, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przy szkodach komunikacyjnych zazwyczaj jest to powstanie zdarzenia drogowego.

Niezależnie od rodzaju szkody poszkodowany ma prawo zapoznać się z aktami szkody i je kopiować. Uprawnienie do przeglądania i kopiowania akt przyznaje poszkodowanemu m.in. art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 2003 roku. Zalecam wszystkim poszkodowanym korzystanie ze swojego uprawnienia, gdyż mogą w ten sposób zapoznać się z opinią lekarza lub rzeczoznawcy, opisem stanu technicznego pojazdu po szkodzie, kosztorysem naprawy, wyceną wartości pojazdu, poznać określoną przez komisję lekarską stawką procentowego uszczerbku na zdrowiu, opinią detektywa itd. Analiza dokumentacji jest wręcz niezbędna do obrony swojego interesu i napisania dobrego odwołania, bo bez poznania szczegółowej argumentacji przeciwnika trudno jest z nim polemizować.

Jeśli poszkodowany dojdzie do wniosku, że jest w stanie przekonać zakład ubezpieczeń do zmiany decyzji, powinien zgromadzić dowody na poparcie swojego stanowiska np. poprzez skorzystanie z pomocy innego rzeczoznawcy (np. przy szkodach motoryzacyjnych – wycena pojazdu), i sięgnąć po orzecznictwo sądowe, które zawiera pomocne tezy, co jest szczególnie ważne przy szkodach na osobie, gdy przykładowo skala doznanych wskutek wypadków obrażeń wskazuje na możliwość zrewidowania wysokości wypłaconego świadczenia pieniężnego.

Każdy zakład ubezpieczeń ostrożnie podchodzi do zmiany przyjętego stanowiska. Decydując się na samodzielne dochodzenie roszczeń, należy precyzyjnie wskazać stosowne przepisy prawa, które są na naszą korzyść, umiejętnie cytować uzasadnienia wyroków, które wesprą nasze stanowisko w sprawie, przedstawić odpowiedni materiał dowodowy lub na podstawie akt szkody wykazać błędną interpretację podstawy prawnej zakładu ubezpieczeń lub niewłaściwą interpretację stanu faktycznego szkody.

Jak powinno wyglądać odwołanie. Nie ma określonego schematu, formularza lub druku. Osobiście proponuję odwołanie złożyć w formie podania i kierować je do jednostki ubezpieczyciela wskazanej w przesłanej korespondencji. W dobrze skonstruowanym odwołaniu powinno znaleźć się miejsce i data jego sporządzenia, dane poszkodowanego, jednostka do której kierujemy pismo, sygnatura akt lub oznaczenie numeru sprawy, jakim posługuje się ubezpieczyciel, petitum ze zwięźle określonymi żądaniami, uzasadnienie, podpis i wyszczególnione załączniki. Zachowanie odpowiedniej formy odwołania ułatwi dłużnikowi zapoznanie się z naszymi żądaniami.

W odwołaniu najistotniejszym i najtrudniejszym do napisania elementem jest uzasadnienie. W uzasadnieniu w pierwszej części należy podać okoliczności zdarzenia, dotychczasowe ustalenia i poczynione działania, odniesienie się w zwięzłych opisach do elementów, z którymi się nie zgadzamy i podanie własnych kontrargumentów oraz dowodów. Proponuję pisać na temat i konkretnie. Częstym błędem nawet u profesjonalistów jest odbieganie od meritum sprawy i bezsensowne „wycieczki” osobiste, obrażanie likwidatora i wszystkich pracowników zakładu ubezpieczeń, opisywanie całego swojego życia, posiadanych znajomości oraz straszenie mediami i sądem.

Przestrzegam przed stosowaniem szantażu, zastraszania sądem i medialnym nagłośnieniem sprawy, bo to nigdy nie odnosi pożądanego skutku. Wiedzą powszechną jest, że zakłady ubezpieczeń to firmy posiadające znaczne zasoby finansowe i sztaby prawników, więc sądu, mediów i dodatkowych kosztów na pewno się nie przestraszą. Ponadto redagując odwołanie należy pamiętać, że zakłady ubezpieczeń to nie placówki charytatywne tylko przedsiębiorcy, których głównym zadaniem jest generowanie zysku, dlatego też w odwołaniu dobrze jest wskazać korzyści, jakie zakład ubezpieczeń może osiągnąć, jeśli zakończy spór lub na jakie straty się narazi, jeśli tego nie uczyni.

Skuteczne odwołanie musi opierać się na przekonującej argumentacji prawnej, logicznej i specjalistycznej. Im wyższa jest suma, której domaga się osoba poszkodowana, tym trudniejszym zadaniem jest skłonienie ubezpieczyciela do podjęcia decyzji pozytywnej dla poszkodowanego i tym lepsze musi być odwołanie.

Autor: Krzysztof G. Kawałowski
www.APU.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *