Czy konieczne jest zakończenie leczenia, aby starać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku?

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Jest to zgodne z regulacją zawartą w art. 817 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.), która stanowi, iż bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni.

Przepisy dotyczące zawiadomienia o szkodzie nie nakazują, aby zgłoszenie roszczenia nastąpiło po zakończeniu leczenia. Szkoda może zostać zgłoszona nawet w dniu zdarzenia powodującego szkodę, co wyklucza zakończenie leczenia w dniu jego rozpoczęcia, a jednocześnie zobowiązuje ubezpieczyciela w terminie określonym w ustawie do wypłacenia kwoty bezspornej.

W czasie starania się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy zastosowanie znajduje jedna z najistotniejszych regulacji Kodeksu Cywilnego – art. 6 w brzmieniu: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Konieczne jest więc wskazanie wszystkich okoliczności składających się na poniesioną szkodę, mających wpływ na wypłatę odszkodowania.

W przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu najważniejsza jest dokumentacja medyczna. Zgłaszając szkodę z OC sprawcy nie jest jednak wymagane, aby była to dokumentacja z całego przebiegu leczenia, od początku do jego zakończenia. Uzupełnienie dokumentacji może nastąpić w toku likwidacji szkody. Odszkodowanie nie musi przybrać formy jednorazowego odszkodowania wypłacanego po zakończeniu leczenia. Pierwsza wypłata może nastąpić we wspomnianej już kwocie bezspornej (art. 817 § 2 KC). Jest to kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzającą doznane urazy, kiedy leczenie nie zostało zakończone i nie do końca są znane dalsze konsekwencje zdrowotne, albo kiedy nie ustalono wszystkich niezbędnych okoliczności umożliwiających zakończenie likwidacji szkody. Zakład ubezpieczeń po wypłaceniu kwoty bezspornej i po przesłaniu przez poszkodowanego dalszych dokumentów mających wpływ na wysokość odszkodowania dokonuje kolejnej wypłaty.

Dodatkowo niezmiernie ważne jest zgłoszenie szkody przed zakończeniem leczenia ze względu na to, aby nie nastąpiło przedawnienie wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z art. 4421 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W przypadku ciężkich urazów, kiedy leczenie może trwać kilka lat i jednocześnie nie ma podstaw do stosowania innego niż 3 letni termin przedawnienia, a zgłoszenie szkody nie zostanie zrobione w odpowiednim czasie, nastąpi przedawnienie i nie będzie możliwości otrzymania odszkodowania.

Podsumowując, zakończenie leczenia nie jest konieczne aby starać się o odszkodowanie z OC polisy sprawcy wypadku. Należy jednocześnie zadbać, aby w trakcie likwidacji szkody ubezpieczyciel dowiedział się o wszystkich doznanych urazach, w przeciwnym razie, mimo solidnych podstaw, wypłata odszkodowania może skończyć się na kwocie bezspornej, która stanowi jedynie ułamkową część należnych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.

Autor: Małgorzata Sikora, prawnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *