Odszkodowanie z ZUS

KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS jest jednym ze świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej.

Zostaje przyznane osobie, która doznała długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uprawnioną do jednorazowego odszkodowania jest osoba fizyczna, podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu. Zgodnie z ustawą wypadkową „ubezpieczony” jest to osoba fizyczna podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, a także osoba, która przed dniem 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Odszkodowanie to przysługuje także członkom rodziny zmarłego, jeżeli jego śmierć jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
W przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową odszkodowanie przysługuje członkom jego rodziny: małżonkowi, dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym, wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwu i innym dzieciom, w tym również z rodziny zastępczej, rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi. Prawo do jednorazowego odszkodowania po ojcu nabywa także dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe.

Poza kręgiem osób uprawnionych do odszkodowania z ZUS znajdą się więc osoby wyłączone w ustawie systemowej z ubezpieczenia wypadkowego. Są to m.in. osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych, osoby wykonujące pracę nakładczą, zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy agencyjnej, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, osoby pobierające świadczenia socjalne, studenci, doktoranci.

KIEDY PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z ZUS

O odszkodowanie można się starać w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Choroba zawodowa jest to choroba określona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

Ustawa wypadkowa wymienia sytuacje, które wyłączają prawo do odszkodowania.
Nie można starać się o świadczenie kiedy:
– udowodniono naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
– ubezpieczony który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
– istnieje przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i nie poddał się badaniu stwierdzającego istnienie tych substancji w jego organizmie.

PRZYZNANIE I USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA Z ZUS

Osoba, która doznała urazu, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, zostanie poddana badaniu przeprowadzonemu przez komisję lekarską. Na podstawie tabeli oceny procentowej orzecznik ZUS ustala procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (w przedziale 0% – 100%). W przypadku zakwalifikowania uszczerbku jako stały lub długotrwały zostanie przyznane odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Stały uszczerbek na zdrowiu jest to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

ZUS przyznaje odszkodowanie oraz ustala jego wysokość w drodze decyzji, a następnie w terminie 30 dni je wypłaca.

Autor: Małgorzata Sikora, prawnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *