Wywiad z Bartłomiejem Krupą, Prezesem Zarządu PIDiPO

1. Z czego jest finansowana działalność Izby?

Zgodnie ze statutem podstawowymi źródłami finansowania są opłaty wpisowe
oraz składki członkowskie i obecnie udaje nam się sprawnie funkcjonować
opierając się wyłącznie na tych środkach. Warto podkreślić, że wspomniane
opłaty ustanowiliśmy na poziomie na tyle przystępnym, aby nie stanowiły one
bariery nawet dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo,
którzy chcieliby działać zgodnie ze standardami PIDiPO. Jednocześnie
minimalizujemy koszty własne, starając się aby w maksymalnej części wpłacone
środki wracały jako profity dla naszych członków. W pierwszym roku
działalności Izba zawarła generalną umowę ubezpieczenia OC zapewniając
ochronę ubezpieczeniową wszystkim zrzeszonym podmiotom – doradcom i
pośrednikom, którzy uregulowali zobowiązania członkowskie.

2. Kto należy do Zgromadzenia Delegatów?

Zgromadzenie Delegatów jest organem uchwałodawczym PIDiPO, który
ukonstytuował się na zgromadzeniu wyborczym – aby stać się delegatem
należało uzyskać poparcie 15 członków Izby. W odróżnieniu od Zarządu, w
skład którego wchodzą osoby pełniące jednocześnie kluczowe funkcje w
największych podmiotach doradztwa odszkodowawczego w Polsce, w Zgromadzeniu
dominują przedsiębiorcy, którzy liczebnie przeważają na rynku, tj.
pośrednicy odszkodowawczy. Dzięki temu udaje nam się zachować równowagę i
zapewniać właściwą reprezentację naszych członków bez względu na ich formę
organizacyjną, czy zaplecze kapitałowe.

3. Jakie cele stawia przed sobą PIDiPO?

Podstawowym celem statutowym Izby jest reprezentacja interesów gospodarczych
naszych członków, co wynika z samej istoty samorządu gospodarczego. Środkiem
do realizacji tego podstawowego zadania jest szereg działań mających na celu
podnoszenie standardów, co ma odróżniać naszych członków od przedsiębiorców,
którzy nie mogą pochwalić się tym samym. Począwszy od rejestracji zbiorów
danych osobowych, poprzez ubezpieczenie OC zawodowej, stosowanie Kanonu
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, na przyjmowaniu branżowych rekomendacjach
skończywszy, staramy się podejmować działania, które z jednej strony czynią
nas bardziej konkurencyjnymi, z drugiej zaś przekładają się na korzyści dla
naszych klientów i wyznaczają standardy, do których będą równać inni.

4. Jakie działania podejmie PIDiPO w celu poprawy przestrzegania prawa w tym obszarze?

Jak wynika z analiz, tylko nieliczna grupa przedsiębiorców
rejestruje w GIODO posiadane zbiory danych osobowych.
Wszyscy doradcy odszkodowawczy będący członkami PIDiPO posiadają
zarejestrowane zbiory danych osobowych, co niestety nie jest normą na naszym
rynku. Chcąc promować wysokie standardy działania namawiamy poszkodowanych
do weryfikacji, czy przedsiębiorca który oferuje im usługi nie łamie prawa w
zakresie obowiązku rejestracji zbioru. W tym celu w naszym serwisie
internetowym zamieściliśmy przekierowanie do bazy GIODO. Ponadto warunkujemy
możliwość c do PIDiPO rejestracją zbioru, jeżeli podmiot, który chciałby do
nas przystąpić przetwarza dane osobowe. Co prawda przedsiębiorcy skupieni w
PIDiPO według szacunków obsługują przeszło 30% szkód osobowych, w których
działają pełnomocnicy, niemniej jednak mamy świadomość, że rzeczywista
zmiana stanu przestrzegania w tym obszarze nie nastąpi, jeżeli za tym
przykładem nie pójdą inni przedsiębiorcy. Obecnie trudno się tego spodziewać
bo niemal każdego dnia powstają kolejne podmioty nie podlegające żadnej
weryfikacji.

5. Jak PIDiPO widzi przyszłość rynku odszkodowawczego?

Przyszłość branży odszkodowawczej będzie niewątpliwie zdeterminowana
kształtem spodziewanej regulacji prawnej i jak długo choćby ministerialny
projekt nie ujrzy światła dziennego trudno spekulować na ten temat. PIDiPO
przychyla się do poglądu o potrzebie regulacji prawnej, z nadzorem
państwowym oraz weryfikacją dostępu do wykonywania zawodu. Obok
kilkudziesięciu umacniających się największych podmiotów działających na
rynku od kilku lat pojawiają się liczne nowe. Choć obecnie rynek ten jest
już zagospodarowany w stopniu znacznie większym niż 5-6 lat temu,
ubezpieczyciele podają, że około 40% poszkodowanych korzysta z usług
pełnomocników, jest więc zatem jeszcze potencjał do wzrostu. Można też
zaobserwować, że Polska staje się w tej dziedzinie państwem przodującym w
naszej części Europy i nasi przedsiębiorcy coraz częściej rozwijają
działalność w krajach ościennych.

6. Jakimi kryteriami powinni kierować się poszkodowani wybierając doradcę odszkodowawczego?

Doradztwo odszkodowawcze jest usługą z obszaru prawno-finansowego więc
kryteria nie powinny odbiegać od tych, którymi kieruje się przy wyborze
doradcy z pokrewnych branż. Warto zauważyć, że powierzenie dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych nierzadko oznacza dysponowanie kwotą rzędu
kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. W takich sytuacjach
opieranie się wyłącznie na kryterium ceny, która bywa podstawowym
wyznacznikiem decyzji konsumentów może nie być najlepszym rozwiązaniem.
Należy wziąć pod uwagę mierzalne kryteria profesjonalizmu, rzetelności i
bezpieczeństwa, jaki oferuje dany podmiot. Pomocne może tu być nie tylko
sprawdzenie przynależności do organizacji samorządu gospodarczego, ale
przede wszystkim tego, czy dana firma dysponuje fachową kadrą. W
szczególności gdy udzielone pełnomocnictwo obejmuje prawo do odbioru
świadczenie warto mieć na uwadze, czy jest to podmiot o stabilnej pozycji
finansowej.

7. Czy PIDiPO jest w stanie oszacować ile osób zajmuje się obecnie doradztwem odszkodowawczym?

Według szacunkowych danych przyjmujemy, że doradztwem odszkodowawczym
zajmuje przeszło tysiąc osób, prowadząc samodzielnie działalność
gospodarczą, lub będąc zatrudnionymi w mikroprzedsiębiorstwach ale również w
małych i średnich przedsiębiorstwach, których działa na obszarze RP łącznie
kilkaset. Pośrednictwem odszkodowawczym zajmuje się stale lub dorywczo nie
mniej niż 20 tyś osób. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
zgłosiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosek o ujecie w
klasyfikacji zawodów i specjalizacji profesji reprezentowanych przez
samorząd gospodarczy: doradcę odszkodowawczego i pośrednika
odszkodowawczego. Było to pierwszy formalny krok mający na celu nadanie ram
prawnych działalności kancelarii odszkodowawczych.

8. Jakimi cechami powinni się odznaczać pośrednicy odszkodowawczy?

Obok wrażliwości i empatii, które są podstawowymi cechami osobowościowymi
dobrego pośrednika po raz kolejny wspomnę o standardach, które są
sprawdzalne i egzekwowalne. W przypadku zawodów uregulowanych prawnie
ustawodawca używa sformułowania „nieskazitelny charakter” obok wymogu
niekaralności. O ile ocena tego pierwszego należy do samorządu, tam gdzie
przynależność do niego jest obowiązkowa, o tyle wymóg niekaralności ma
charakter obiektywny i łatwy do zweryfikowania. Ktoś mógłby powiedzieć, że
niekaralność nie daje jeszcze gwarancji etycznego postępowania, niemniej
jednak jest to warunek minimalny, dzięki któremu można uniknąć ryzyka próby
podżegania, czy pomocnictwa w wyłudzeniu odszkodowania przez pośrednika
który wcześniej dopuściłby się takich zachowań. Postulujemy, aby był to
wymóg przyszłej regulacji prawnej, ale już obecnie coraz więcej firm, w tym
w szczególności członków Izby, bez dodatkowych bodźców narzuca taki wymóg
swoim pośrednikom. Cechy te powinien dopełniać profesjonalizm i podstawy
wiedzy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej. Wiedze taką obecnie
propagujemy poprzez nasz serwis internetowy, ale przewidujemy również inne
działania w tym obszarze.

9. Polepszenie jakości życia powoduje także zwiększenie świadomości ludzi o przysługujących im prawach. Ludzie zadają pytania, szukają rozwiązań w wielu źródłach. Czym PIDiPO się wyróżnia na tle innych Izb?

Wypada się zgodzić z tezą poprzedzającą pytanie i dlatego też chcemy być
rozpoznawalni poprzez nasz profesjonalizm, którego wizytówką ma być nasz
serwis internetowy. Nie odczuwam jednak potrzeby porównywania PIDiPO z
innymi organizacjami samorządowymi działającymi na rynku. Nasza Izba
powstała jako pierwsza skupiająca wyłącznie przedsiębiorców z naszego
sektora, niemniej jednak powstały kolejne, co wskazuje, że zaproponowana
przez nas formuła nie odpowiadała wszystkim i należy to uszanować.
Najważniejsze jest to, abyśmy w fundamentalnych dla rynku sprawach mówili
jednym głosem i tak też się stało – wspólnie z PIU i sekcją skupiająca firmy
odszkodowawcze w IGUOR przygotowaliśmy stanowisko w sprawie regulacji, które
zostało przedstawione Radzie Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze
Finansów.

10. Co Pan zalicza do największego sukcesu Izby?

Można by tu zastanawiać się nad wydarzeniami, o których donosiły media
branżowe, jak na przykład przyjęcie PIDiPO do Krajowej Izby Gospodarczej,
zgłoszenie nowych zawodów do MPiPS, czy zawarcie umowy generalnej
ubezpieczenia OC dla doradców i pośredników odszkodowawczych. W mojej jednak
ocenie największym sukcesem jest podjęcie samego dialogu między
konkurującymi ze sobą przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że ten dialog
przyczyni się do dalszego rozwoju rynku, na którym działamy z korzyścią dla
osób poszkodowanych w wypadkach.
Dziękujemy za rozmowę

Wywiadu udzielił: Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu PIDiPO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *