Wywiad z Ogólnopolską Izbą Przedstawicieli i Pośredników Firm Odszkodowawczych

Dlaczego zaangażowała się Pani w działalność Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych?

Wyboru dokonali członkowie założyciele Izby. Z branżą odszkodowawczą jestem związana od wielu lat – pełnię funkcję Dyrektora Kancelarii Radców Prawnych EuCO. Z Europejskim Centrum Odszkodowań jestem związana od 1998 roku.

Kto może zostać członkiem OIPiPFO? Ile firm wchodzi obecnie w jej skład?

Członkami Ogólnopolskiej Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa, doradztwa, przedstawicielstwa, kompleksowej i specjalistycznej obsługi w dochodzeniu roszczeń na rzecz uprawnionych podmiotów w związku ze zdarzeniami powstałymi w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, dobrowolnego, a także innych zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. Aktualnie Izbę tworzy 102 członków.

Jak szeroki zakres działalności Izba obejmuje i co jest priorytetem jej działalności?

Do podstawowych zadań  Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych  należy współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej,  organizacjami społecznymi     i gospodarczymi  w   celu  inspirowania  powołanych organów do  podejmowania inicjatyw ustawodawczych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa i przedstawicielstwa odszkodowawczego współpracę z zakładami ubezpieczeniowymi, izbami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,  których celem jest pomoc osobom poszkodowanym.
Naszym celem jest też organizowanie szkoleń,  konferencji,  doradztwo na rzecz członków Izby, doskonalenie zawodowe, a także zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej . Poza tym – działania edukacyjne w celu zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w odniesieniu do przysługujących im uprawnień,  promowanie  Kodeksu Etycznego wśród członków Izby,  a także innych podmiotów,  których działalność  jest tożsama lub pokrywa się z działalnością członków Izby.

Jakie zadania stawia przed sobą OIPiPFO na ten rok?

Działamy dopiero od kilku miesięcy – to tak zwana „faza przygotowawcza”. W tej chwili uczestniczymy w pracach legislacyjnych przy Grupie Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego w zakresie regulacji prawnych dotyczących doradztwa odszkodowawczego.

Na chwilę obecną istnieją trzy Izby Odszkodowawcze. Czy OIPiPFO współpracuje z nimi? A może jest brana pod uwagę możliwość ich konsolidacji?

Rynek firm odszkodowawczych w Polsce jest bardzo rozdrobniony, obok dużych firm, jak EuCO, funkcjonuje wiele małych kancelarii. Dlatego uważam, że jest miejsce na kilka organizacji reprezentujących interesy firm odszkodowawczych – tak jak w innych branżach. Ważne, żeby w kluczowych sprawach izby wspierały się i wspólnie działały.

Polepszenie jakości życia powoduje także zwiększenie świadomości ludzi o przysługujących im prawach. Ludzie zadają pytania, szukają rozwiązań w wielu źródłach. Czym OIPiPFO wyróżnia się na tle innych Izb?

Cyklicznie spotykam się z dziennikarzami na spotkaniach, w czasie których wyjaśniamy zasady starania się o odszkodowania, mówimy o nowych możliwościach jakie daje polskie prawo. Ostatnio, takie spotkanie miało miejsce pod koniec kwietnia i dotyczyło zadośćuczynień.

Jak widzi Pani przyszłość rynku odszkodowań?

Firmy, których przedmiotem działalności jest dochodzenie roszczeń  na rzecz osób bezpośrednio  lub pośrednio poszkodowanych  w związku ze  szkodami powstałymi w wyniku zdarzeń rodzących  odpowiedzialność prawną  podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia,  np. z tytułu szeroko rozumianych zdarzeń komunikacyjnych powinny podlegać regulacji. W chwili obecnej  trwają pracę ustawodawcze,  zmierzające do ujęcia w ramy prawne  powyżej opisanych podmiotów. W mojej ocenie regulacja powinna obejmować dookreślenie definicji podmiotów zajmujących się tego rodzaju działalnością, zakresu ich  prawi i obowiązków,  odpowiedzialności cywilnej w aspekcie prowadzonej działalności,  Wprowadzeniu norm etycznych obowiązujących tego rodzaju podmioty np. w formie kodeksu etycznego.

Co Pani zalicza do największego sukcesu Izby?

Jak wspominałam wcześniej, funkcjonujemy dopiero od kilku miesięcy i jeszcze jest za wcześnie na odtrąbianie sukcesów.

OIPiPFO jest związana z firmą EuCO. Jaki ma to wpływ na działalność izby, czy jesteście Państwo otwarcie na firmy spoza grupy EuCO?

Jak najbardziej, zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty związane z branżą odszkodowawczą.

Czy EuCO również w aktywny sposób wspiera Izbę?

Tak , jak najbardziej EuCO jest także członkiem Izby. Dzieli się z nami wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, przede wszystkim w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz osób poszkodowanych w wyniku szeroko rozumianych „zdarzeń komunikacyjnych”. EuCO prowadzi także merytoryczne szkolenia w zakresie uprawnień osób poszkodowanych, roszczących, katalogu roszczeń, które im przysługują w związku z danym zdarzeniem.

Czy organizujecie Państwo jako Izba konferencje informacyjne dla poszkodowanych o przysługujących im prawach?

W tej chwili pracujemy nad strategią Izby i rozważamy wiele różnych możliwości. Jest jeszcze za wcześnie by o tym mówić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *