Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej z tytułu deliktu sprzed dnia 3.08.2008 r.

Przykładowe orzeczenie sądu

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Łukasza K. i małoletniej Sary K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego Łukasza K. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „W.” S.A. w W. o zapłatę, ( pełnomocnikiem procesowym strony powodowej był radca prawny z Kancelarii Radców prawnych EuCO w Legnicy) po rozpatrzeniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 października 2010 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w R. „Czy najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje – na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. – zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w sytuacji, gdy śmierć poszkodowanego nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?” orzekł, iż „ Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”
Powyższa uchwała w mojej ocenie poszerza zakres ochrony prawnej osób pośrednio poszkodowanych (najbliższych członków rodziny zmarłego) w przypadku, gdy śmierć osoby bezpośrednio poszkodowanej nastąpiła na skutek zdarzenia choćby wypadku komunikacyjnego zaistniałego na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.
Przywołana wyżej uchwała, stanowi pełniejsze wsparcie najbliższym członkom rodziny zmarłego w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody niemajątkowej.

Podmiot odpowiedzialny za powstałe szkody

O ile bowiem osoby należące do grona najbliższych członków rodziny zmarłego doznały krzywdy , czyli bólu i cierpienia po stracie bezpośrednio poszkodowanego, to uprawnia je to do wystąpienia z roszczeniem do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, wywołanej przez sprawcę zdarzenia o przyznanie określonej kwoty pieniężnej, tytułem zadośćuczynienia. Podmiotem tym w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia.

Fakultatywność przyznania zadośćuczynienia

Przyznanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia przez podmiot zobowiązany nie jest obligatoryjne, a fakultatywne. Fakultatywność ta nie może jednakże oznaczać całkowitej dowolności w ocenie stanu faktycznego sprawy przez podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, skutkiem której jest odmowa przyznania odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia gdy podstawą roszczenia o zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia stanowi treść art. 24 k.c. w związku z treścią art. 448 k.c.
Tego rodzaju praktyki zostały właśnie odnotowane przez Kancelarię Radców Prawnych EuCo w Legnicy (członka Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych) w odniesieniu do Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowadzących proces likwidacji „szkód osobowych” w ramach OC sprawcy zdarzenia.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

W takiej sytuacji więc jedynym prawnym i skutecznym rozwiązaniem umożliwiającym dalsze dochodzenie tego rodzaju roszczenia opartego na powyżej wskazanej podstawie prawnej jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. A ponieważ to na roszczącym (powodzie) ciąży zgodnie z treścią art. 6 k.c. – obowiązek udowodnienia faktu, z którego wywodzi skutki prawne, w tym konkretnym przypadku wykazanie istnienia krzywdy, w postaci cierpień psychicznych i fizycznych po stracie najbliższego członka rodziny i zerwania szczególnej więzi emocjonalnej, jaka istniała pomiędzy członkami rodziny, zasadnym będzie, w mojej ocenie, przede wszystkim zawarcie w treści petitum pozwu wniosku o dopuszczenie przez Sąd dowodu z przesłuchania powoda na okoliczność wykazania trwania szczególnej więzi jaka występowała pomiędzy nim a osobą nieżyjącą ( bezpośrednio poszkodowaną), jak również złożenie wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa, psychiatry w celu ustalenia w jaki sposób śmierć najbliższego członka rodziny wpłynęła na stan emocjonalny strony powodowej, jej dalsze funkcjonowanie w różnych płaszczyznach ( życie zawodowe, osobiste).

Dokumentacja medyczna

W celu pełniejszego uzasadnienia rzeczonego roszczenia warto także przedłożyć dokumentację z leczenia psychologicznego, psychiatrycznego, dokumentację z leczenia w ramach terapii psychologicznej strony powodowej jeżeli oczywiście takie leczenie było prowadzone przez osobę roszczącą .

Autor : Joanna Smereczańska-Smulczyk, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych EuCO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *