Odpowiedzialność za poślizgnięcie na nieodśnieżonej nawierzchni

W przypadku poślizgnięcia się na chodniku, który nie został odśnieżony poszkodowanemu może przysługiwać odszkodowanie. Odpowiedzialnym za wypadek będzie ten podmiot, na którym spoczywał obowiązek odśnieżenia.

Podstawa prawna

Można tutaj wyróżnić kilka sytuacji:
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy nieruchomości spoczywa na jej właścicielu, przez którego należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Chodnikiem takim jest wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości, przy czym na podkreślenie zasługuje fakt, iż właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Wówczas obowiązek ten spoczywa na gminie. Zauważyć także należy, że skoro chodnikiem jest część drogi przeznaczona do ruchu pieszych (co zostało zdefiniowane w Prawie o ruchu drogowym) teren nie przeznaczony dla tego celu nie jest objęty obowiązkiem, o którym mowa wyżej, choćby był wykorzystywany w celu przechodzenia.
Jeżeli więc poślizgnięcie ma miejsce na chodniku położonym bezpośrednio przy nieruchomości odpowiedzialność ponosić będzie właściciel nieruchomości.

Poślizgnięcie na przystanku komunikacyjnym

Natomiast jeżeli zdarzenie ma miejsce na przystanku komunikacyjnym, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. Zaś utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych obciąża zarząd drogi, do którego należy także pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Obowiązek utrzymania w czystości i porządku innych terenów należy do gminy. Ponadto gmina może przejąć za opłatą od właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątania chodników.

Odpowiedzialność podwykonawcy

Od odpowiedzialność wszystkie w/w podmioty mogą się zwolnić, jeżeli zatrudniły profesjonalną firmę zajmującą się odśnieżaniem. Odpowiedzialność ponosi wówczas ta firma.
W przypadku niedopełnienia ciążących na w/w podmiotach obowiązków zobowiązany jest on do naprawiania wynikłej z tego powodu szkody, co oznacza możliwość ubiegania się przez poszkodowanego o stosowne odszkodowanie obejmujące także zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
Do przyjęcia odpowiedzialności przez w/w podmioty niezbędne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, tj.:
1. zaistnienie szkody;
2. spowodowanie szkody przez działanie lub zaniechanie podmiotu – np. brak odśnieżenia, niedokładne odśnieżenie (oblodzenie); 3. związek przyczynowy pomiędzy zaistnieniem szkody, a działaniem bądź zaniechaniem odpowiedzialnego podmiotu.

Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody

Ustalenie podmiotu, do którego należy skierować roszczenie to punkt wyjścia, a więc rzecz bardzo ważna, ale jednocześnie początek, czasami długiej drogi w dochodzeniu należnego odszkodowania. Zgodnie bowiem z art.6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powyższe oznacza, że to roszczący musi należycie udokumentować samo wystąpienie szkody, jej zakres, a przede wszystkim związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a niedopełnieniem obowiązków związanych z uprzątnięciem zaśnieżonego i oblodzonego chodnika.
Nadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż czym innym jest odpowiedzialność za utrzymanie czystości na chodnikach, a czym innym odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i utrzymanie stanu nawierzchni technicznej chodnika.

Autor: Magdalena Januszkiewicz, prawnik Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska – Smulczyk EuCO i Partnerzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *