Odszkodowanie po upadku

Przechodzień potyka się na nierównym lub oblodzonym chodniku i łamie rękę. Oczywiście przyczyną podobnych w skutkach wypadków mogą być oblodzone schody, śliska posadzka lub schody w sklepach, marketach czy urzędach. W wyniku takiego wypadku jest unieruchomiony przez kilka tygodni. W związku z czym traci dochody, ponosi koszty leczenia i rehabilitacji. Czy w takiej sytuacji może dochodzić odszkodowania? I od kogo żądać zadośćuczynienia? Oto kilka rad postępowania w takim wypadku.

Kto jest odpowiedzialny za szkodę w wyniku upadku?
Wszystkie drogi i chodniki mają swojego właściciela lub zarządcę, który odpowiada za ich stan. Najczęściej jest to gmina, właściciel nieruchomości odpowiedzialny za przynależny do niej chodnik, administracja spółdzielni mieszkaniowej, administracja domów miejskich lub wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku, kiedy wzdłuż budynków ciągną się trawniki będące własnością gminy, a dopiero za nimi przebiega „nasz” chodnik za wszystkie zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego stanu odpowiada gmina.

W przypadku chodników przed blokami, warto zwrócić uwagę na to, czy gmina sprzedała wspólnocie teren wokół bloku obejmujący trawniki i chodniki przylegające do budynku czy tylko grunt pod nim. W pierwszym wypadku to wspólnota odpowiada za utrzymanie chodnika w czystości, w drugim – gmina.

Budynek może mieć nie tylko właściciela, ale także zarządcę lub administratora, który jest odpowiedzialny za oczyszczanie chodnika. Zdarzają się sytuacje, ze podmiot odpowiedzialny zatrudnia firmę do utrzymywania chodnika w czystości. Wtedy zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego, kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Dla poszkodowanego ważne jest, kto jest właścicielem, a nie kto komu zlecił odśnieżanie. Jednak i to nie jest takie proste. W roku 2005 Sąd Najwyższy wypowiedział się, że kto na zlecenie właściciela lub zarządcy nieruchomości zobowiązał się do sprzątania posesji, odpowiada za skutki upadku na oblodzonym chodniku.
Także użytkownik wieczysty posiadłości jest zobowiązany do odśnieżania i posypywania solą chodnika przed posesją. W tym zakresie prawo traktuje taką osobę na równi z właścicielem czy współwłaścicielem. Ale uwaga! Jeśli do upadku doszło na chodniku, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, podmiotem odpowiedzialnym jest jest gmina.
Poszkodowany powinien ustalić do kogo należy chodnik, na którym doszło do wypadku. Wszelkich potrzebnych informacji może zasięgnąć w Urzędzie Miasta lub Gminy.

A co mówi prawo w takich wypadkach?
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622) stanowi: właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania śniegu i lodu, a także błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zaś rozporządzenie ministra ochrony środowiska z 27 października 2005 r. stanowi, iż za wypadek odpowiedzialnych może być kilka podmiotów – właściciel, posiadacz, zarządca, podmiot sprzątający nieruchomość. Za chodnik natomiast, wg ustawy, „uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”

Upadek na chodniku
Do upadków na chodnikach dochodzi najczęściej zimą ponieważ zima zaskakuje nie tylko drogowców, ale także zarządców i właścicieli nieruchomości. Chodniki są często śliskie i zaśnieżone. Jednakże upadki na chodnikach zdarzają się również latem w wyniku nieodpowiedniego stanu nawierzchni chodnika, tj. dziur lub nierówno ułożonych płyt chodnikowych.

Kiedy już doszło do takiego wypadku, warto – pomimo bólu i szoku – zadbać o dowody i świadków. Najlepiej zaraz po zdarzeniu zrobić zdjęcia telefonem komórkowym, aby udokumentować stan chodnika w czasie zajścia. Zdarza się bowiem, że zarządca usuwa wady natychmiast po zaistnieniu wypadku, aby uniknąć odpowiedzialności (w takim wypadku najlepiej zwrócić się o pomoc do prawnika). Jeśli sami nie mamy możliwości wykonania zdjęć, to dobrze jest poprosić kogoś bliskiego, aby w miarę możliwości niezwłocznie po naszym wypadku wykonał zdjęcia miejsca wypadku. Można także sprawdzić, czy chodnik nie jest objęty monitoringiem i poprosić o zabezpieczenie taśmy z nagraniem.

Równie ważni są świadkowie. Nawet krótkie oświadczenia spisane na miejscu wypadku lub zebranie nazwisk i numerów telefonów jest ważnym dowodem w sprawie dochodzenia o odszkodowanie. Istotne jest wezwanie policji lub straży miejskiej, która sporządzi odpowiednie notatki z miejsca zdarzenia. Pamiętajmy, że nasza interwencja może ustrzec inne osoby przed podobnym wypadkiem w tym samym miejscu. Świadkiem może być także lekarz z karetki, która (jeśli jest taka potrzeba) została wezwana na miejsce wypadku. Urazy po wypadku często ujawniają się po jakimś czasie. Nie należy ich ignorować! Wszelkiego rodzaju bóle a w szczególności zawroty głowy i nudności powinny być sygnałem do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem. W trakcie udzielania pomocy lekarz na pewno zapyta w jakich okolicznościach doszło do upadku. Należy wtedy dokładnie opisać sytuację. Wszystkie te informacje zostaną zapisane w dokumentacji medycznej.

Odszkodowanie po upadku
Przechodniowi, który uległ upadkowi lub poślizgnięciu na nierównym przysługuje odszkodowanie, nawet w sytuacji gdy on sam nie jest ubezpieczony. Odszkodowanie to przysługuje za ból, cierpienie oraz straty materialne, które powstały w związku z wypadkiem. Warto pamiętać, iż należy starannie zbierać wszelkie dokumenty, faktury i rachunki za leczenie ( prywatnie), rehabilitację a nawet przejazdy do lekarza, ponieważ wszelkie koszty z tym związane podlegają zwrotowi z ubezpieczenia osoby odpowiedzialnej za stan chodnika. Należy także zachować lub chociaż sfotografować zniszczoną w wypadku odzież.

Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej
Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej jest ostatecznością, ponieważ sprawy są długotrwałe i kosztowne. Pozywając osobę w powództwie cywilnym należy określić kwotę żądanego odszkodowania i wpłacić 5% tej kwoty. Jeżeli sprawę wygramy – zostanie ona zwrócona, jeżeli nie – poszkodowany będzie zmuszony opłacić także inne koszty postępowania sądowego. Częste są wypadki gdzie właściciel chodnika po okazaniu mu dowodów przyznaje swoją winę i dobrowolnie wypłaca poszkodowanemu zadośćuczynienie. Jeżeli jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (przeważnie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) z żądaniem wypłaty odszkodowania należy się zwrócić bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby winnej wypadku.

Wypadek zawiniony vs. nieszczęśliwy wypadek
Trzeba mieć także na uwadze cienką granicę pomiędzy wypadkiem zawinionym a nieszczęśliwym wypadkiem. Odszkodowanie nie otrzyma się także w sytuacji kiedy zadziałała tzw. siła wyższa, np. kiedy pośliźniemy się przy bardzo obfitych opadach śniegu, podczas których niemożliwym jest odśnieżanie chodnika ni bieżąco. Dodatkowym atutem zarządcy czy właściciela będzie prowadzenie grafiku odśnieżania, wtedy trudno będzie udowodnić poszkodowanemu zaniedbanie ze strony właściciela chodnika.

Autor: Agata Cierpiał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *