Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Prawie każdy wypadek m.in.: samochodowy, przy pracy czy w gospodarstwie rolnym może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego.

Ubezpieczyciel wtedy zazwyczaj powołuje specjalną komisję lekarską, która ma na celu stwierdzenie czy poniesione obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia mają charakter trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Za trwały uszczerbek na zdrowiu uważa się uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujące upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy.

Lekarze orzecznicy zakładów ubezpieczeń orzekają trwały uszczerbek na zdrowiu w oparciu o tabele „Norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony w ten sposób jest czynnikiem który, wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania.

Wszelkie informacje dotyczące procentowego udziału danego urazu znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (szczególnie NNW). Tabela ta powinna zawierać praktycznie wszystkie możliwe urazy na zdrowiu i przypisaną im wartość procentową uszczerbku.

Tabela ta jest tworzona przez każdego z ubezpieczycieli z osobna, jednak przeważnie każdy z ubezpieczycieli stosuje zasadę: ”jeden procent uszczerbku na zdrowiu = jeden procent sumy ubezpieczenia”.

Zdarza się, że w ramach jednego zakładu ubezpieczeń wykorzystywane są różne tabele w różnych rodzajach ubezpieczeń. Powoduje to trudność w ocenie wysokości odszkodowania przez poszkodowanego.

Dodatkowo do precyzyjnego ustalenia wysokości odszkodowania ubezpieczyciel bierze pod uwagę opinię komisji lekarskiej oraz wszelką dokumentację medyczną dostarczoną przez poszkodowanego.

Każdy poszkodowany ma prawo odwołać się od sumy przyznanego odszkodowania, zwracając się do odpowiednich instytucji, aby ponownie rozpatrzyły sprawę. Poszkodowany nie ma nic do stracenia, a może jedynie zyskać pełne należne odszkodowanie.

Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, to lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia. Warunki umowy ubezpieczenia mogą również nie przewidywać możliwości powołania komisji lekarskiej lub ograniczyć możliwość jej powołania tylko do określonych sytuacji (np. ubezpieczenia NNW). W ubezpieczeniach NNW (szkolne, kierowcy) ustalony procent uszczerbku jest głównym czynnikiem od którego zależy wysokość świadczenia.

Aby uzyskać odszkodowanie nie zawsze trzeba mieć ubezpieczenie. Jeżeli szkoda powstała z winy lub zaniedbania obowiązków innej osoby, jest ona zobowiązana do naprawienia tej szkody, czyli wypłaty odszkodowania. Wtedy wniosek składa się bezpośrednio do takiej osoby.

W przypadku dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ustalony procent uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na wysokość odszkodowania.

Rady:
Warto sprawdzić zawsze czy w komisji lekarskiej zasiedli lekarze specjaliści z odpowiedniej dziedziny.
Warto pamiętać, że nie trzeba czekać na zakończenie leczenia aby dostać odszkodowanie.
Można uzyskać również inne świadczenia, które mają pokryć wszelkie straty i koszty związane z wypadkiem tj. koszty leczenia, utracone zarobki, koszty dojazdów i opieki.

Bardzo często jest tak, że ubezpieczenie jest nam niepotrzebne jednak może przyjść taki dzień w którym to właśnie dzięki niemu otrzymamy potrzebne fundusze na przeżycie po doznanym uszczerbku na zdrowiu.

Autor: Michał Gruchacz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *