Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Przedawnienie wynika z upływu czasu , co daje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie terminu określonego prawem.

Roszczenia podlegające przedawnieniu

Najważniejsze z nich (art.442):
dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych – 3 lata od od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie później niż 10 lat od dnia popełnienia czynu; 10-letni termin nie stosuje się przy roszczeniu o naprawienie szkody na osobie;
dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych (przestępstwami) – 20 lat od daty popełnienia przestępstwa; Jeżeli obrażenia poszkodowanego utrzymują się powyżej 7dni i toczy się sprawa karna przeciwko sprawcy to okres przedawnienia przedłuża się do 20 lat.

Przypadki zawieszenia biegu przedawnienia lub wstrzymania zawieszenia

Z art.121 wynika, iż:
Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.
Pan”y” wpadł 01.01.2006r. na samochód pani „x”. Przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze. Po roku 31.12.2006r. państwo ci pobierają się. Jednak rozstali się 31.12.2008r. ich małżeństwo trwało 2 lata. Rozstrzenie to przedawniłoby się 31.12.2008r. Ale na czas trwania małżeństwa (2 lata) bieg przedawnienia był zawieszony. Upłynie on dopiero 31.12.2010r.

Wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia względem osoby , która nie ma zdolności do czynności prawnych, nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.
Przerwanie przebiegu przedawnienia określa art.123, który stanowi :
Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.
Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
W razie przerwania biegu przedawnienia przez czynności w postępowaniu przed sądem, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Autor: Barbara Gawron

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *